Strona główna » Blog » Dostęp działki do drogi publicznej. Podstawowe informacje

Dostęp działki do drogi publicznej. Podstawowe informacje

plany zagospodarowania przestrzennego

Zapewnienie działce budowlanej dostępu do drogi publicznej to jeden z najbardziej istotnych aspektów związanych z nieruchomościami. Poznaj najważniejsze informacje na ten temat.

Co powinieneś wiedzieć o zapewnieniu działce dostępu do drogi publicznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku każda działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej. Niestety, fakt, że działka leży po sąsiedzku z drogą publiczną, wcale nie musi równać się dostępowi do niej. Ustawa z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa dwa sposoby na jego uzyskanie. Są to dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub pośredni – ten ostatni poprzez drogę wewnętrzną lub poprzez ustanowienie służebności drogowej.

Zgodnie z Ustawą prawo budowlane, o ile wspomniana droga wewnętrzna jest ogólnodostępna, nie jest wymagane uzyskanie od jej właściciela zgody na przejazd. Inaczej ma się jednak sytuacja w przeciwnym przypadku – inwestor powinien posiadać tytuł prawny do drogi wewnętrznej niemającej ogólnodostępnego charakteru.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z paragrafem 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury minimalna szerokość drogi dojazdowej na działkę musi wynosić co najmniej 3 m. W przypadku ciągu pieszo-jezdnego wymagana szerokość zwiększa się do 5 m, lecz charakter drogi powinien przy tym pozwalać na przejazd oraz postój pojazdów i na przemieszczanie się osób fizycznych. Z kolei w przypadku dojść prowadzących do budynku i jego okolic wymagana jest szerokość nie mniejsza niż 4,5 m. Przed rozpoczęciem prac warto jednak zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nierzadko znajdują się w nich wskazówki specyficzne dla danego regionu. Choć jednak niekiedy różnią się one od wytycznych zawartych w treści Rozporządzenia, nie mogą być bardziej restrykcyjne niż te ostatnie.

Przy tym wszystkim nie jest istotny rodzaj planowanej inwestycji ani to, czy dostęp ma charakter bezpośredni, czy pośredni.

Jeżeli działka nie obejmuje zjazdu na drogę publiczną, konieczne będzie zdobycie zgody zarządcy drogi na przebudowę zjazdu lub jego lokalizację. Według przepisów prawnych obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub użytkowniku przylegającej do drogi nieruchomości.